Vägbuller

trafikbuller

Vägbuller, alltså buller från trafik på våra vägar uppkommer på flera sätt. De största faktorerna som påverkar bullernivån är exempelvis antalet fordon, fordonstyp, körsätt, hastighet, däck och vägbeläggning. Fordonsbullret vid låga hastigheter består framför allt av ljud från motor och avgassystem. Men när hastigheten ökar blir ljud från däck och vägbana allt högre. För personbilar ligger gränsen redan vid 30 – 50 km/h när ljud från däck och vägbana blir dominerande. Medan för tunga fordon ligger gränsen vid 50 – 70 km/h.

Det finns riktvärden för trafikbuller vid bostäder angivna av riksdag och regering i proposition 1996/97:53.

Vägbuller beroende av typ av fordon

Rent generellt gäller att tunga fordon bullrar mer än lätta fordon. Men nivåerna av trafikbuller varierar även emellan fordon av liknande slag. Till exempel är motorbullret för el- och hybridfordon lägre än ifrån fordon med förbränningsmotor. Dock är ljud från däck och vägbana oberoende av vilken motordrift fordonet har.

För att reducera påverkan av vägbuller på oss medborgare har EU-kommissionen föreslagit att bullret från personbilar, bussar och lastbilar ska minska. Därför har man i den senaste förordningen, EU 540/2014, ökat kravet på lägre bullergränser och introducerat en ny testmetod. Det kommer att kräva att nyproducerade bilar klarar bullergränserna i hela Europa. Från år 2026 kommer gränsen för de flesta nya personbilar att vara 68 dB (A). Det är olagligt att modifiera ett fordons avgassystem så att det blir bullrigare än den nivån som står registrerad på modellens typgodkännande. Den senaste förordningen, EU 540/2014, kan du ladda ner här.

Akustiska mätningar av fordonsbuller

De krav förordningen ”EU 540/2014” ställer på ljudnivåmätutrustningen är:

  • Precisionsljudnivåmätare klass 1 (IEC 61672-1:2002) eller motsvarande mätsystem.
  • Tidsvägning Fast (snabb), frekvensvägningsfilter A (dBA)
  • För periodisk övervakning skall tidsintervallet vara <30ms.
  • Giltigt kalibreringscertifikat skall finnas. För ljudnivåmätare innebär det att kalibrering i certifierat labb skall ha gjorts under närmaste föregående 12 månaders period år och för mätsystem 24 månader.

För förklaring av klass 1 och de olika vägningsfiltren, se sidan ”Hur en ljudnivåmätare fungerar”.

Däckbuller

Då en stor del av trafikbullret kommer ifrån friktionen mellan fordonets däck och vägyta, s.k. ”rullningsbuller” har vägbeläggning och val av däck en stor inverkan på bullret.

Vägbeläggning

Dubbade vinterdäck kräver en vägbeläggning med stor stenstorlek för att klara det ökande slitaget. Men ökad stenstorlek ger upphov till högre vägbuller än en beläggning med mindre stenstorlek. De skandinaviska vägbeläggningarna ger upphov till mer buller i jämförelse med många andra länder. Vilket är förståeligt då vårt vinterklimat gör användningen av dubbade däck vanligt. Dubbade däck generar också i sig själv en högre ljudnivå än dubbfria vinterdäck. Vi känner ju alla igen det ”smattrande” ljud som användningen av dubbdäck ger.

Ljudnivåmärkning av däck

däcketikett
Exempel på energietikett för däck

Det är krav på nya däck som monteras på bilar och släpvagnar att de ska uppfylla kraven på ”rullningsbuller”. Däck till personbilar, bussar och lastbilar ska ha en energimärkning. Vid försäljning, behöver enligt förordningen om energimärkning, värdet på rullningsbuller vara angivet på en etikett. Det är värt att påpeka att med rullningsbuller menar vi här det ljud däcken ger utanför bilen då den rullar. I Sverige ansvarar Energimyndigheten för denna märkning.

Energietikett

Ett exempel på en sådan etikett kan ses i figuren bredvid. Nedtill på etiketten, vid symbolen för högtalare, är ett bullervärde angivet. Ljudnivån visas både i antal decibel och med en bokstav på skala A – C, där A betyder lägst buller.

De tre olika klasserna betyder:

  • A är minst 3 dB (A) under det tillåtna värdet.
  • B är inom EU:s tillåtna gräns.
  • C överskrider den lagliga gräns i EU som gäller sedan år 2016.

Ett rullande däck avger i de flesta fall en ljudnivå i intervallet 67 till 77 decibel. Även om detta inte verkar vara ett stort intervall, är det i verkligheten ganska stor skillnad i ljudnivåer emellan det undre och det övre värdet i intervallet, då decibelskalan är logaritmisk.

Minska ljudpåverkan

Energimärkningen visar alltså hur mycket däcket bullrar i omgivningen när däcket rullar emot vägbanan. Det är inte nödvändigtvis ljudet du hör som förare eller passagerare inne i bilen, utan externt ljud som orsakas av dina däck. Genom att välja ett däck med bra ljudklassificering kan du minska ljudpåverkan av din bilkörning på den omgivande miljön och potentiellt även på din körkomfort inne i bilen. Ökad ljudnivå kan öka stressnivån och öka tröttheten på långa resor. Med hjälp av energietiketterna för däck kan nu konsumenter göra ett välgrundat köpval.

Syftet med energimärkning av däck är att främja tysta däck, liksom bränsleeffektivitet och däckgrepp i vått underlag som är de andra kategorierna på etiketten. Olika fabrikat av däck är nu uppmätta efter samma standard och man skriver ut dB (A)-värdet på alla sommardäck och dubbfria vinterdäck. Eventuellt kommer det en märkning för dubbdäck inom snar framtid.