Allt du behöver vet om decibelmätare

cirrus decibelmätare

Du hittar här information du behöver för att kunna göra ljud- och bullermätningar. Vi tar även upp hur en decibelmätare fungerar och vilka mätparametrar du kan tänkas behöva mäta. Information du behöver för att kunna välja rätt mätinstrument för dina behov. Förutom namnet decibelmätare används även namn som bullermätare, ljudmätare eller ljudnivåmätare. Den korrekta benämningen är egentligen ljudnivåmätare då den storhet man mäter är ljudnivå.

Störande ljud

decibelmätare buller

Buller är definitionsmässigt oönskat ljud. Vad vi upplever som buller är dock subjektivt, så länge det rör sig om lägre ljudnivåer. Musik är ett av de tydligaste exemplen. En viss musikvolym kan för den ene var njutbart medan det för den andre kan vara ”avskyvärt”.

Vi är väl medvetna om att det är viktigt att skydda hörseln i bullriga miljöer. Detta då höga ljudnivåer kan ge bestående hörselskador. Många människor upplever buller i sin närmiljö, på arbetsplatser och bostäder som ett av de mest störande och stressande inslagen i vårt samhälle.  Förutom att buller kan vara tröttande och stressande påverkar det också vår prestationsförmåga negativt.

Vad är ljud

vad är ljud

För att bättre kunna förstå bullerproblematiken är det en bra start att lära sig mer om vad ljud är. I menyn överst på sidan finns olika klickbara sidrubriker som ger grundläggande information om olika aspekter av ljud. Första faktasidan ger t.ex. svar på frågan ”Vad är ljud?”. Sidan ”Hur en decibelmätare fungerar” ger värdefull information man behöver för att kunna välja rätt decibelmätare för sina behov.

Krav från myndigheter

ljud lag

Flera olika myndigheter är involverade i arbetet och ansvaret för bullerfrågor. Naturvårdsverket har dock nationellt samordningsansvar för omgivningsbuller. Två andra myndigheter som ofta förekommer i bullerfrågor är Arbetsmiljöverket och Boverket.

Arbetsgivare

buller vinkelslip

Arbetsgivare har ansvar att åtgärda bullerproblem på sin arbetsplats. Om bullerexponeringen överstiger eller är lika med de övre gränsvärdena kräver Arbetsmiljöverkets föreskrifter om buller bland annat att en skriftlig handlingsplan upprättas där syftet är att minska bullret för arbetstagarna. Du som arbetsgivare har också att vinna på att minimera bullret då det gör din arbetsplats mer lönsam. En säkrare och mer hälsosam arbetsmiljön innebär nämligen mindre risk att drabbas av kostnader för olyckor, frånvaro och anställda som inte orkar nå full arbetskapacitet.

Uppmärksamheten har ökat kring bullerproblematiken men samtidigt uppstår ibland konflikter på grund av utvecklingens krav på kostnadseffektiva lösningar. Högre bullernivåer blir oftast resultat när man vill ha högre prestanda på olika motorer, fläktar mm. Högre prestanda innebär nämligen oftast högre varvtal. Problematiken kring buller kräver att man arbetar förebyggande, regelbundet och långsiktigt för att få en bra ljudmiljö. För att kunna göra detta behöver man också kunna mäta buller, dvs ha tillgång till en decibelmätare.

Handlingsplan

Saknas kompetens inom den egna verksamheten behöver man ta in extern hjälp. Företagshälsovård eller konsulter inom området kan hjälpa till med mätningar, åtgärdsförslag och upprättande av handlingsplaner. Det är dock alltid arbetsgivaren som är ansvarig för handlingsplanen.

störande ljud

Maskiner och apparater

För att veta vad som gäller för tillverkare av maskiner och apparater när det gäller buller, se sidan ”Maskinförordningen och maskindirektivet”.

Hur fungerar en decibelmätare

decibelmätare

Att förstå uppbyggnad och funktion av en decibelmätare (ljudnivåmätare) är viktigt för att kunna använda den på rätt sätt. För att lära Dig mer om vad som gäller för en decibelmätare, klicka här!

Några synpunkter Du bör läsa innan köp av ett nytt instrument hittar Du här: ”Att tänka på vid val av decibelmätare”.