Här hittar du både fakta och instrument för att kunna göra ljud- och bullermätningar. När det gäller instrument fokuserar vi på handburna mätare, så kallad decibelmätare men flera olika namn används och dom vanligaste alternativen är nog bullermätare eller ljudmätare. Att kunna mäta ljud och buller är ett viktigt steg för att förstå hur ljud- och bullerproblem kan analyseras och åtgärdas.

Störande ljud

Buller är definitionsmässigt oönskat ljud. Vad vi upplever som buller är dock subjektivt, så länge det rör sig om lägre ljudnivåer. Musik är ett av de tydligaste exemplen. En viss musikvolym kan för den ene var njutbart medans det för den andre kan vara “avskyvärt”. Att höga ljudnivåer kan ge hörselskador är vi väl medvetna om och att det är viktigt att skydda hörseln i bullriga miljöer för att undvika bestående hörselskador. Många människor upplever buller i vår närmiljö som på våra arbetsplatser och bostäder som ett av de mest störande och stressande inslagen i vårt samhälle.  Förutom att buller kan vara tröttande och stressande påverkar det också vår prestationsförmåga negativt.

decibelmätare

Arbetsgivare

Du som arbetsgivare har ett ansvar att åtgärda bullerproblem på din arbetsplats. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om buller kräver bl.a. att en skriftlig handlingsplan upprättas för att minska bullret för arbetstagarna om bullerexponeringen är lika med eller överstiger de övre insatsvärdena. Men Du som arbetsgivare har också att vinna på arbetet med att minimera bullret då det gör din arbetsplats mer lönsam. Ju säkrare och mer hälsosam arbetsmiljön är, desto mindre är risken att drabbas av kostnader för olyckor, frånvaro och anställda som inte orkar nå full arbetskapacitet.

Uppmärksamheten kring bullerproblematiken har ökat men samtidigt uppstår ibland konflikter på grund av utvecklingens krav på kostnadseffektiva lösningar. Så kan t.ex. krav på högre prestanda hos olika motorer, fläktar mm leda till att varvtalen ökas vilket oftast leder till högre bullernivåer. För få en bra ljudmiljö krävs det att man arbetar förebyggande, regelbundet och långsiktigt med problematiken kring buller. För att kunna göra detta behöver man också kunna mäta buller, dvs ha tillgång till en decibelmätare.

Handlingsplan

Om det saknas kompetens i den egna verksamheten kan man få hjälp med mätningar, åtgärdsförslag och upprättande av handlingsplaner från till exempel företagshälsovård eller konsulter inom området. Det är dock alltid arbetsgivaren som är ansvarig för handlingsplanen.