Omgivningsbuller

bullriga områden
Fig.1) Visar nivån av omgivningsbuller i olika delar av Sverige
* bild från EEA Report No 14/2016 ”Quiet areas in Europe”: https://www.eea.europa.eu/publications

Transporter är den källa som mest bidrar till vårt omgivningsbuller (environmental noise). Ökad befolkning och ökade transporter leder till ökat buller, inta bara i Sverige utan i hela världen. När det gäller transporter så finns det regleringar inom EU vad som mer specifikt gäller buller ifrån vägar, tåg och flyg. 

Kartan fig. 1 höger illustrerar tysta/bullriga områden i Sverige, enligt ett så kallat Quietness Suitability Index (QSI). QSI = 1 blå/gröna färger är tysta områden och QSI = 0 gula/röda indikerar mer bullriga områden.

Men de så kallade ”tysta områden” är en viktig del i den svenska ljudbilden då de kan erbjuda en fristad för oss medborgare bort ifrån ”bullerföroreningar”. Därför är det viktigt att skydda miljön och att ha frilufts- och rekreationsområden som kan ge en upplevelse av naturens egna ljud och av tystnad. Byggande av bostäder i alltmer buller-utsatta lägen gör att rekreationsområden får allt större vikt för människors möjligheter till avkoppling och återhämtning.

Omgivningsbuller i Sverige

Var femte år rapporterar EES-medlemsländer buller-data enligt Environmental Noise Directive. Som ett resultat av rapporten från Sverige kan vi i fig 2 se olika typer av omgivningsbuller och det antal människor i Sverige det berör.

omgivningsbuller
Fig.2) Antal människor i Sverige utsatta för hög bullernivå från fordonstrafik, tåg och flyg.
* bild från ”Sweden noise fact sheet 2021”: https://www.eea.europa.eu/publications

Beteckningen Lden i bilden är en bullerindikator för dag-kväll-natt (day-evening-night) och representerar den övergripande bullerstörningen över hela dygnet. Men värdet för Lden är ”viktad” för att ta hänsyn till extra irritation under kvälls- och nattperioder. Indikatorn är baserad på årsgenomsnitt av dag (7-19), kväll (19-23) och natt (23-07). Siffran för antal människor är de antal personer som utsätts för exponering av en ljudnivå lika med eller högre än 55 dB (A).

Som nattlig bullerindikator och för bedömning av sömnstörningar använder man i fig. 2 beteckningen Lnight. Tröskelvärdet är här på 50 dB (A) för rapportering av antalet exponerade personer.

Enligt tabell och diagram i fig.2 blir allt fler människor i Sverige utsatta för ökade nivåer av omgivningsbuller. Bilden visar utvecklingen från 2007 till 2017. Vägtrafiken är den mest dominerande källan till omgivningsbuller, följt av järnvägstrafik, flygbuller och sist buller ifrån industrin. 

Redovisning av bullervärden

Redovisning av beräknade bullervärden för omgivningsbuller (t.ex. ifrån väg, tåg och flyg) ska enligt Boverket ske invid byggnadens fasad samt vid eventuell uteplats. Värdena ska redovisas utifrån dagens bullersituation och vid behov även utifrån en framtida prognos. Värdena ska jämföras med gällande riktvärden och om det bedöms nödvändigt, tydliggöras genom kartor och illustrationer.

Mer information om:

Vägbuller

Tågbuller

Flygbuller