Infraljud

Infraljud utgörs av akustiska vågrörelser med frekvenser under 22 Hz. Vår förmåga att höra olika frekvenser varierar kraftigt men speciellt vid låga frekvenser och svaga ljud har örat svårt att detektera. Detta är dock en fördel då vi annars skulle höra ett kontinuerligt lågfrekvent buller från vår egen kropp som t.ex hjärtat. Men är ljudtrycksnivåerna tillräckligt höga kan vi dock uppfatta ljud även i infraljudsområdet. Ju lägre frekvensen är, desto högre måste ljudtrycksnivån vara för att ljudet ska uppfattas.

Lågfrekventa ljudkällor

Lågfrekventa ljudExempel på källor är ventilationssystem, kompressorer och förbränningsmotorer som sitter i bl.a fordon och båtar. Lågfrekvent buller har en “otäck” förmåga att kunna breda ut sig inom eller tränga in i byggnader. Naturen kan också alstra lågfrekventa ljud genom bland annat åskväder, vindar, vulkanutbrott, jordbävningar och vattenfall.

Upplevelse av infraljud

Perceptionströskelkurvan för infraljudDen så kallade perceptionströskelkurvan för infraljud framgår av figur 1. Dock föreligger individuella variationer för i likhet med andra typer av ljud tycks vissa personer vara påtagligt mer känsliga för lågfrekventa ljud än andra. Den tonala hörupplevelsen upphör vid ca 15 Hz och ljudet upplevs i stället som repeterande stötar eller tryckvågor.

Nivåskillnaden mellan att inte höra och att få en smärtförnimmelse är betydligt mindre för ett lågfrekvent ljud än för andra frekvenser. Det innebär att en liten skillnad i ljudtrycksnivå vid låga frekvenser kan upplevas som en mycket stor skillnad.

Störningseffekter

Förutsättning för att lågfrekventljud ska ge störningseffekter och uppfattas som obehagliga är att exponeringsnivån ligger över nivån för perception via hörseln. Kända effekter på människan är förutom diffusa obehagskänslor t.ex trötthet, prestationsnedsättning och sänkt koncentrationsförmåga. Förutom bullrets nivå har dess tidskaraktär stor betydelse för störningsupplevelsen. Alltså spelar inte enbart ljudtrycksnivån in utan även hur det lågfrekventa ljudet varierar med tiden.

Påverkan på örat i form av temporär eller bestående hörselskada, eller obehags- och smärtupplevelser, uppträder endast vid höga ljudtrycksnivåer över cirka 125–130 dB.

Mätning av lågfrekventljud

Vill man mäta infraljud, eller också för den delen ultraljud, krävs speciell mätutrustning. Bland annat krävs speciella mikrofoner.