Maskinförordningen

maskinförordningen

I maj 2023 beslutade EU-kommissionen att anta den nya Maskinförordningen, som kommer att ersätta maskindirektivet. Maskinförordningen trädde ikraft juli 2023 och därefter har maskintillverkare 3,5 år på sig att anpassa sin tillverkning av nya maskiner. Denna övergångsperiod är slut januari 2027 och därefter kommer maskinförordningen att gälla. Men under övergångsperioden gäller maskindirektivet.

Maskinförordningen riktar sig till tillverkare, distributörer och importörer av maskiner till något medlemsland i EU. Den är viktig för hälsa och säkerhet för till exempel operatören som använder maskiner. Maskinförordningen innehåller produktkrav för maskiner. Det gäller bland annat vilka ljudnivåer och ljudeffekter som maskiner maximalt får avge.

Rent ljudmässigt så är det samma ljudnivåer att förhålla sig till i maskinförordningen som i maskindirektivet. Men en viktig skillnad är att det nu blir en förordning som innebär att det blir samma lagtext i hela EU. Den gäller ordagrant och är en bindande rättsakt som alla EU-länder ska tillämpa i dess helhet. Maskindirektivet är mer att likna vid en målsättning. Idag är EU:s maskindirektiv överfört till svenska regler i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om maskiner (AFS 2008:3). Denna förordning kommer inte att finnas tillgänglig som Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS). Emellertid finns det en svenska pdf-versionen av EU:s maskinförordning, ladda ner den här.

Följande gäller för buller i maskinförordningen

”Maskiner eller relaterade produkter ska vara konstruerade och tillverkade så att risker till följd av emission av luftburet buller minskas till lägsta möjliga nivå, med hänsyn till tekniska framsteg och tillgång till anordningar för att reducera buller, framför allt vid källan”. Målsättning är alltså att minimera buller.

Bruksanvisningens innehåll ska avseende buller innehålla information om:

• Hur man installerar och monterar utrustningen för att minska buller eller vibrationer.

• Emission av luftburet buller:

  1. A-vägd emissionsljudtrycksnivå vid arbetsstationerna, om denna överstiger 70 dB (A). Om nivån inte överstiger 70 dB (A) ska detta anges.
  2. Momentant C-vägt toppvärde för emissionsljudtrycket vid arbetsstationerna, om detta överstiger 63 Pa (130 dB relaterat till 20 μPa).
  3. A-vägd ljudeffektnivå från maskinen eller den relaterade produkten om A-vägd emissionsljudtrycknivå vid arbetsstationerna överstiger 80 dB (A). ”

Ljudmätningar att utföra:

  1. A-vägd emissionsljudtrycksnivå. Om den överstiger 70 dB (A) vid arbetsstationen ska den siffran anges. Om inte ska det anges att den avger mindre än 70 dB (A). – A-vägd emissionsljudtrycksnivå klarar i princip alla ljudnivåmätare.
  2. Om maskinen avger höga impulsljud (130 dB) ska det mätas ett momentant C-vägt toppvärde för emissionsljudtrycket. – OBS. Alla ljudnivåmätare har inte denna funktion.
  3. Om A-vägd emissionsljudtrycknivå vid arbetsstationen överstiger 80 dB (A) ska det dessutom mätas A-vägd ljudeffektnivå.

Ljudnivåmätningen ska ske på ett avstånd av 1 meter från maskinen och 1,6 meter över marknivå.

Det står ingenting uttryckligen i maskinförordningen om kravet är att använda ljudnivåmätare klass 1 eller klass 2. Däremot skall värden beträffande osäkerheten av mätningen finnas med jämte uppmätt ljudnivå.

Behöver du en ljudmätare? se även sidan ”Val av ljudmätare”

Vad är ljudeffekt? se sidan ”Ljudeffektnivå”


Bullerdirektiv

Som ett komplement till maskinförordningen finns också ett bullerdirektiv – ”Direktivet för buller från maskiner avsedda att användas utomhus”, se mer här!

EU-märkning

Ljudeffekt för att kunna jämföra olika produkter

Maskinförordningen och bullerdirektivets ljudnivåkrav bör inte enbart ses som ett lagligt krav som måste uppfyllas för att kunna producera, sälja och importera utrustning till EU.

Om värden för ljudeffekt finns angivet i utrustningens specifikation, oavsett om maskinförordningen eller bullerdirektivet kräver det, kan potentiella kunder jämföra olika utrustningars inverkan på bullernivån. Har man som tillverkare en låg ljudeffekt är det en konkurrensfördel och finns det inte angivet, eller är högt, är det uppenbart en nackdel. Detta leder oss in på energimärkningen med fokus på ljud.

Energimärkning med avseende på ljud

Energimärkningen inom EU (även kallad EU-märkning) är tänkt att ge kunder kortfattad information om energieffektivitet och göra det lättare att jämföra produkter. Energimyndigheten är tillsynsmyndighet och gör marknadskontroller av butiker och reklam.

För de produkter där det är relevant finns även information om produktens bulleremission (ljudeffekt dBA). Ljudvärdet visas på etiketten längst ner till höger, tillsammans med en ”högtalar-symbol” och en bokstav som visar klassning, från A-D. Klass A har lägst och klass D den högsta ljudemissionen för den aktuella typen av produkt. Etiketten till höger visar en tvättmaskin, som avger 40 dB(A) ljudeffekt och som för de nivåer som tillämpas för tvättmaskiner ger klass B.