Gränsvärden

gränsvärden buller

Arbetsmiljöverkets bullerföreskrifter AFS 2005:16 ger information om vilka buller gränsvärden du som arbetsgivare skall iaktta. Föreskrifterna ger även råd och anvisningar om hur man skall agera för att uppfylla de ställda kraven. Överstiger ljudexponeringen angivna buller gränsvärden kräver föreskrifterna att man tar fram en handlingsplan. När vi talar om gränsvärden för bullernivåer är det i termer av genomsnittliga värden och enskilda bullertoppar, och det är tre olika bullermätningar eller bullervärden som är viktiga att hålla reda på:

 • Genomsnittligt buller (ekvivalent ljudnivå (Leq)) under 8h, dvs en normal arbetsdag. Bullermätningen sker här med ett s.k. A-filter i ljudnivåmätaren. För att visa att mätningen skett med ett A-filter anger man värdet i dB(A).
 • Maximal ljudnivå är den högsta tillfälliga nivån under en viss tidsperiod, och i detta fall under en arbetsdag (8h). Mätning sker här med ett s.k. A-filter i mätaren.
 • Impulsljud är ”plötsliga” ljud. Exempel är slagljud eller skottljud. Mätning ger impulstoppvärdet, alltså det maximala ljudtrycksvärdet. Här sker mätningen med ett sk. C-filter i ljudnivåmätaren. För att visa att mätningen skett med ett C-filter anger man värdet i dB(C).

För mer information om A och C-filter se ”Mätare”.

Gränsvärden buller

Framför allt finns det två viktiga bullerriktvärden att hålla reda på och där arbetsgivare är skyldig att vidta vissa åtgärder om de uppmätta värdena överskrider dessa buller gränsvärden.

Nivå 1 – 80 dB(A)

 • Daglig (8h) bullerexponeringsnivå   80 dB(A)
 • Impulstoppvärde   135 dB(C)

Överskrider ljudnivån dessa buller gränsvärden under en arbetsdag (8h) är arbetsgivaren skyldig att:

 • Informera, samråda och utbilda arbetstagarna om de aktuella riskerna.
 • Erbjuda lämpliga hörselskydd.
 • Genomföra en riskbedömning, dvs göra en bedömning om hur stora riskerna är och vilka negativa konsekvenser det kan ha för de anställda. Men, viktigt att förstå är att buller på en arbetsplats inte behöver vara extremt starkt för att orsaka problem. Buller kan samverka med andra riskfaktorer på arbetsplatsen och t.ex. öka den arbetsrelaterade stressnivån och kan även öka olycksrisken genom att göra varningssignaler svårare att uppfatta. Riskbedömningen skall göras skriftligt. Erbjuda hörselundersökning till arbetstagarna om riskbedömningen visar risk för hörselskada.

Nivå 2 – 85 dB(A)
gränsvärden buller

 • Daglig (8h) bullerexponeringsnivå   85 dB(A)
 • Maximal ljudtrycksnivå   115 dB(A)
 • Impulstoppvärde   135 dB(C)

Överskrider ljudnivån dessa buller gränsvärden under en arbetsdag (8h) är arbetsgivaren skyldig att:

 • Upprätta skriftlig handlingsplan och:
  – vidta omedelbart åtgärder för att minska bullernivån under gränsvärdena.
  – utred orsakerna till varför gränsvärdena överskridits.
  – vidta åtgärder så att gränsvärdena inte överskrids i fortsättningen.
 • Markera och skylta samt begränsa tillträde till utsatta utrymmen och lokaler.
 • Även se till att det används lämpliga hörselskydd.
 • Också erbjuda hörselundersökning till berörda arbetstagare.

Hörselskydd – riktlinjer buller

Vetenskapliga undersökningar visar att det mänskliga örat kan ta skada av ljud från 85 dB och uppåt, beroende på vilken form av ljud det är. Tänk därför på att alltid använda någon form av hörselskydd, såsom öronproppar, hörselkåpor eller annat dämpande skydd i de miljöer där du misstänker att ljudnivån överstiger 85 – 90 dB.

Men använder arbetstagaren hörselskydd med en dämpning som innebär att man klart hamnar under gränsvärdet behövs dock inga omedelbara åtgärder göras. Men arbetsgivaren är fortfarande skyldig att uppfylla de krav som hör ihop med dessa buller gränsvärden. Också vid lägre ljudnivåer omkring 75–80 dB kan användning av hörselskydd vara befogat, då speciellt känsliga personer kan riskera skador vid exponering för lägre nivåer än de angivna gränsvärdena.

Krav på ljudnivåmätare

För att kunna fastställa om bullret är hörselskadligt behöver den använda ljudnivåmätaren klara vissa mätningar, se här för mer information.