Gränsvärden

gränsvärden bullerArbetsmiljöverkets bullerföreskrifter innebär bland annat att en handlingsplan för att minska bullret för arbetstagarna måste göras om bullerexponeringen överstiger angivna gränsvärden. När vi talar om gränsvärden bullernivåer är det i termer av genomsnittliga värden och enskilda bullertoppar, och det är tre olika bullermätningar eller bullervärden som är viktiga att hålla reda på:

 • Genomsnittligt buller (ekvivalent ljudnivå (Leq)) under 8h, dvs en normal arbetsdag. Bullermätningen sker här med ett s.k. A-filter i decibelmätaren.
 • Maximal ljudnivå är den högsta tillfälliga nivån under en viss tidsperiod, och i detta fall under en arbetsdag (8h). Mätning sker här med ett s.k. A-filter i decibelmätaren.
 • Impulsljud är ”plötsliga” ljud. Exempel är slagljud eller skottljud. Vid mätning bestäms det så kallade impulstoppvärdet, alltså det maximala ljudtrycksvärdet. Här sker mätningen med ett sk. C-filter i decibelmätaren.

För mer information om A och C-filter se “Mätare”.

Gränsvärden buller

Det finns två viktiga buller riktvärden att hålla reda på och där arbetsgivare är skyldig att vidta vissa åtgärder om de uppmätta värdena överskrider dessa buller gränsvärden.

Nivå 1 – 80 dB(A)

 • Daglig (8h) bullerexponeringsnivå   80 dB
 • Impulstoppvärde   135 dB

Överskrids dessa buller gränsvärden under en arbetsdag (8h) är arbetsgivaren skyldig att:

• Informera, samråda och utbilda arbetstagarna om de aktuella riskerna.
• Erbjuda lämpliga hörselskydd.
• Genomföra en riskbedömning, dvs göra en bedömning om hur stora riskerna är och vilka negativa konsekvenser det kan ha för de anställda. Buller på en arbetsplats behöver inte vara extremt starkt för att orsaka problem. Buller kan samverka med andra riskfaktorer på arbetsplatsen och t.ex. öka den arbetsrelaterade stressnivån och kan även öka olycksrisken genom att göra varningssignaler svårare att uppfatta. Riskbedömningen skall göras skriftligt. Om riskbedömningen visar att det finns risk för hörselskada hos arbetstagarna skall hörselundersökning erbjudas.

Nivå 2 – 85 dB(A)gränsvärden buller

 • Daglig (8h) bullerexponeringsnivå   85 dB
 • Maximal ljudtrycksnivå   115 dB
 • Impulstoppvärde   135 dB

Överskrids dessa buller riktvärden under en arbetsdag (8h) är arbetsgivaren skyldig att:

 • Upprätta skriftlig handlingsplan och:
  – omedelbart vidta åtgärder för att minska bullernivån under gränsvärdena.
  – utreda orsakerna till varför gränsvärdena överskridits.
  – vidta åtgärder så att gränsvärdena inte överskrids fortsättningsvis.
 • Markera och skylta samt begränsa tillträde till utsatta utrymmen och lokaler.
 • Se till att lämpliga hörselskydd används.
 • Erbjuda hörselundersökning till berörda arbetstagare.

Hörselskydd – riktlinjer buller

brusreducerande hörlurar

Attraktiva priser på brusreducerandehörlurar.se.

Vetenskapliga undersökningar visar att det mänskliga örat kan ta skada av ljud från 85 dB och uppåt, beroende på vilken form av ljud det är. Tänk därför på att alltid använda någon form av hörselskydd, såsom öronproppar, hörselkåpor eller annat dämpande skydd i de miljöer där du misstänker att ljudnivån överstiger 85 – 90 dB.

Om arbetstagaren använder hörselskydd med en dämpning som gör att man klart hamnar under gränsvärdet behöver inga omedelbara åtgärder göras. Men arbetsgivaren är fortfarande skyldig att uppfylla de krav som hör ihop med dessa buller gränsvärden. Också vid lägre ljudnivåer omkring 75–80 dB kan användning av hörselskydd vara befogat, då speciellt känsliga personer kan riskera skador vid exponering för lägre nivåer än de angivna gränsvärdena.

Krav på ljudnivåmätare

För att kunna fastställa om bullret är hörselskadligt behöver den använda ljudnivåmätaren klara vissa mätningar, se här för mer information.