Val av ljudmätare

Av Arbetsmiljöverkets statistik över anmälda arbetsskador framgår att antalet arbetsskador på grund av buller nådde sitt hittills högsta värde år 2003 då ca 1500 anmälningar gjordes. 2010 anmäldes 930 bullerrelaterade arbetssjukdomar (Arbetsmiljöverket, 2011a). De anmälda arbetssjukdomar som hänförs till bullerexponering är främst nedsatt hörsel men även andra oönskade effekter, både sådana som gäller hörseln (t.ex. tinnitus och ökad ljudkänslighet) eller av annat slag som t.ex stress och därtill kopplade fysiologiska effekter och ohälsa.

Arbetsgivare

För arbetsgivare gäller reglerna för kontroll av buller på arbetsplatsen (2005). Det krävs att du eller någon av dina anställda tar ansvar för bullerproblematiken över hela verksamheten. Som arbetsgivare har du ett antal åtgärder som du måste införliva i din hälso- och säkerhetsstrategi och hörselskyddsprogram. En av dessa uppgifter är att kontrollera den exponering för buller som personalen utsätts för i genomsnitt över en arbetsdag eller vecka samt maximalt buller (högsta ljudtryck) som kan uppstå en arbetsdag.

Att tänka på vid val av ljudnivåmätare

Det finns många handhållna ljudmätare på marknaden som beskrivs som de är kapabla att utföra nödvändiga mätningar. Men följande riktlinjer är värda att beakta:

• Viktigt att instrumentet uppfyller gällande standard för ljudnivåmätare IEC 61672-1 – klass 1 eller klass 2.

• Se till att följande tre funktioner finns på din valda mätare: Tidsvägningsfilter (Fast/Slow), Frekvensvägningsfilter A/C och Max/Min Funktion.

För att kunna fastställa om bullret är hörselskadligt krävs , enl Arbetsmiljöverkets handbok om “Buller och bullerbekämpning“, som minimum att ljudnivåmätaren kan mäta A-vägd ekvivalent kontinuerlig ljudtrycksnivå (LpAeq), A-vägd maximal ljudtrycksnivå med tidsvägning F (LpAFmax) samt C-vägd toppljudtrycksnivå (LpCpeak). 

• Är dina behov enklare och Du endast behöver mäta aktuell ljudnivå dvs ej har behov av att mäta ekvivalent ljudnivån (Leq) så kan Du välja ett klart billigare alternativ än om mätning av Leq är ett krav.

Mer information om ljudmätning och de olika instrumentklasserna finns här.

Kalibrator

Vi rekommenderar att du köper en akustisk kalibrator för att kalibrera (justera) och kontrollera noggrannheten på din ljudmätare. Kalibrera din mätare när Du slagit på den, före mätning. Det kan också vara intressant att göra en kalibrering även efter mätning innan Du stänger av ljudmätaren för att se att den hållit kalibreringen under den tid Du gjort dina mätningar.