Flygbuller

flygbuller

Flygbuller engagerar många och det av förståeliga skäl. Bullerstörningar från flygplanstrafik är av de utsatta ett betydande miljö- och hälsoproblem.

Flygbuller nivå

Ljudnivåerna varierar beroende på faktorer som till exempel typ av motor och flygplanets höjd. Även om det finns många bullerkällor från flygplan är det vanligtvis motorn som är den främsta ljudkällan. Men hos ett propellerflygplan eller helikopter är propellern respektive rotorn en betydande ljudkälla.

Ljudet överförs via atmosfären och på sin väg ned till marken absorberar atmosfären en del av ljudet. Vilket också gör att ett ökat avstånd sänker bullernivån. Atmosfäriska förhållanden som vind och temperatur påverkar ljudets spridning. Men även markförhållanden såsom markens hårdhet och topografi samt eventuella ljud-reflektioner från kringliggande bebyggelser påverkar den slutliga ljudnivån på marken.

I allmänhet är flygbuller från avgående flygplan större än från ankommande plan. Tunga flygplan med kraftigare motorer ger naturligtvis ifrån sig högre ljudnivåer än lättare flygplan. Men även hastigheten med vilket flygplanet stiger påverkar ljudnivån.

Tystare flygplan

Tekniska förbättringar har dock gjort moderna civila flygplan mer effektiva och tystare. Men även om enskilda flygplan har blivit mindre bullriga under de senaste åren, innebär den ökande mängden flygtrafik att många människor fortfarande blir utsatta för höga bullernivåer. Enligt Folkhälsomyndighetens miljöhälsorapport ifrån år 2017 blir ca 19,000 personer i Sverige exponerade för flygbullernivåer = FBN 55 dB (A) eller högre. Ett betydligt högre antal personer blir exponerade för en maximal ljudnivå överstigande 70 dB(A). Samtidigt redovisas att drygt 1 procent av befolkningen, det vill säga över 100 000 människor, upplever sig störda av flygbuller.

Tystare flygningar

Luftfartsverkets hemsida kan man läsa att de arbetar för att minska antalet personer som blir utsatta för flygbuller genom att där det är möjligt lägga flygrutter utanför tätorter. Man använder även så kallade “gröna inflygningar” då flygplan får glidflyga under en stor del av inflygningen. Detta medför också att bullernivåerna sjunker till omgivningen.

Riktlinjer för flygbuller

För den som planerar bebyggelse i närheten av en flygplats är det viktigt att från början ta med problematiken kring flygbuller. Boverket har tagit fram en publikation som heter ”Flygbuller i planeringen” och som ger vägledning i hanteringen av bullerproblematiken.