Val av ljudmätare

En ljudmätare är ett nödvändigt verktyg för att kunna hålla koll på buller på en arbetsplats. Buller är ett av de vanligaste arbetsmiljöproblemen på svenska arbetsplatser, enligt Arbetsmiljöverket. De anmälda arbetssjukdomar som man kan hänföra till bullerexponering är främst nedsatt hörsel men även andra oönskade effekter. Både sådana som gäller hörseln, t.ex. tinnitus och ökad ljudkänslighet, eller av annat slag som t.ex stress och därtill kopplade fysiologiska effekter och ohälsa.

Arbetsgivare

För Dig som arbetsgivare gäller reglerna för kontroll av buller på arbetsplatsen (Arbetsmiljöverket – Buller (AFS2005:16)). Vilket innebär att du eller någon av dina anställda tar ansvar för bullerproblematiken över hela verksamheten. Som arbetsgivare har du ett antal åtgärder som du måste införliva i din hälso- och säkerhetsstrategi och hörselskyddsprogram. En av dessa uppgifter är att kontrollera personalens utsatthet för bullerexponering. Kontrollens syfte skall vara att ta reda på exponering för buller i genomsnitt över en arbetsdag eller vecka samt maximalt buller (högsta ljudtryck) som kan uppstå en arbetsdag.

Att tänka på vid val av ljudmätare

ljudmätare

Många handhållna ljudmätare på marknaden beskriver man på ett sådant sätt att intrycket blir att de är kapabla att utföra nödvändiga mätningar. Men följande riktlinjer är värda att beakta:

• Viktigt att instrumentet uppfyller gällande standard för ljudnivåmätare IEC 61672-1 – klass 1 eller klass 2.

• Se till att följande tre basfunktioner finns på din valda mätare: Tidsvägningsfilter (Fast/Slow), Frekvensvägningsfilter A/C och Max-funktion.

• Behöver du även kunna mäta med tidsvägning ”Impulse” ( LAI eller LCI)? Se då till att även din ljudnivåmätare klarar det. Tidsvägning ”Impulse” finns nämligen inte på alla mätare.

• För att mäta ”korta ljud” som slagljud och skottljud behöver du kunna mäta toppljudtrycksnivå (LC,peak) som också benämns impulstoppvärdet. Mätaren ska alltså ha ett C-filter samt möjlighet att välja inställningen ”peak”.

• Vill du kunna göra mätning under en viss tidsperiod, och se förändring av ljudnivån över tid, behöver din mätare ha ett internt minne. Vill du använda din dator för att studera din mätning i efterhand behöver det också finnas en programvara.

• Vill du kunna mäta den ekvivalenta ljudnivån behöver du en integrerande ljudnivåmätare.

För att kunna fastställa om bullret är hörselskadligt krävs , enl. Arbetsmiljöverkets handbok om ”Buller och bullerbekämpning”, som minimum att ljudnivåmätaren kan mäta:

  • A-vägd ekvivalent kontinuerlig ljudtrycksnivå (LpAeq)
  • A-vägd maximal ljudtrycksnivå med tidsvägning F (LpAFmax)
  • C-vägd toppljudtrycksnivå (LpCpeak).  

• Ju fler olika typer av mätningar man vill klara av att göra får ju också till följd att priset på ljudmätaren stiger.

ljudkalibrator

För översikt över ett stort antal modeller av ljudmätare i olika prisklasser, se: Ljudnivåmätare klass 1&2 (faleco.nu)

Ljudkalibrator

Vi rekommenderar att du köper en akustisk kalibrator för att kalibrera (justera) och kontrollera noggrannheten på din ljudmätare. Kalibrera din mätare när Du slagit på den, före mätning. Det kan också vara intressant att göra en kalibrering även efter mätning innan Du stänger av ljudmätaren. Detta för att se hur mycket ljudmätaren ”drivit” under mätningen. Skillnaden mellan det korrigerade värdet Du får i kalibreringen före och det värde Du får efter mätningen är mätarens ”drift”. Önskemålet är ju en så liten drift som möjligt, dvs 0 (noll).