Val av ljudmätare

Buller är ett av de vanligaste arbetsmiljöproblemen på svenska arbetsplatser, enligt Arbetsmiljöverket. De anmälda arbetssjukdomar som man kan hänföra till bullerexponering är främst nedsatt hörsel men även andra oönskade effekter. Både sådana som gäller hörseln, t.ex. tinnitus och ökad ljudkänslighet, eller av annat slag som t.ex stress och därtill kopplade fysiologiska effekter och ohälsa.

Arbetsgivare

För Dig som arbetsgivare gäller reglerna för kontroll av buller på arbetsplatsen (Arbetsmiljöverket – Buller (AFS2005:16)). Vilket innebär att du eller någon av dina anställda tar ansvar för bullerproblematiken över hela verksamheten. Som arbetsgivare har du ett antal åtgärder som du måste införliva i din hälso- och säkerhetsstrategi och hörselskyddsprogram. En av dessa uppgifter är att kontrollera personalens utsatthet för bullerexponering. Kontrollens syfte skall vara att ta reda på exponering för buller i genomsnitt över en arbetsdag eller vecka samt maximalt buller (högsta ljudtryck) som kan uppstå en arbetsdag.

Att tänka på vid val av ljudnivåmätare

dBmätare

Många handhållna ljudmätare på marknaden beskriver man på ett sådant sätt att intrycket blir att de är kapabla att utföra nödvändiga mätningar. Men följande riktlinjer är värda att beakta:

• Viktigt att instrumentet uppfyller gällande standard för ljudnivåmätare IEC 61672-1 – klass 1 eller klass 2.

• Se till att följande tre funktioner finns på din valda mätare: Tidsvägningsfilter (Fast/Slow), Frekvensvägningsfilter A/C och Max-funktion.

• Vill du kunna mäta den ekvivalenta ljudnivån behöver du en integrerande ljudnivåmätare.

För att kunna fastställa om bullret är hörselskadligt krävs , enl. Arbetsmiljöverkets handbok om ”Buller och bullerbekämpning”, som minimum att ljudnivåmätaren kan mäta A-vägd ekvivalent kontinuerlig ljudtrycksnivå (LpAeq), A-vägd maximal ljudtrycksnivå med tidsvägning F (LpAFmax) samt C-vägd toppljudtrycksnivå (LpCpeak). Toppljudtrycksnivå-mätning (LpCpeak) kräver en mer avancerad mätare.

• Ju fler olika typer av mätningar man vill klara av att göra får ju också till följd att priset på ljudmätaren stiger.

ljudkalibrator

Mer information om ljudmätning och de olika instrumentklasserna finns här.

Ljudkalibrator

Vi rekommenderar att du köper en akustisk kalibrator för att kalibrera (justera) och kontrollera noggrannheten på din ljudmätare. Kalibrera din mätare när Du slagit på den, före mätning. Det kan också vara intressant att göra en kalibrering även efter mätning innan Du stänger av ljudmätaren. Detta för att se hur mycket ljudmätaren ”drivit” under mätningen. Skillnaden mellan det korrigerade värdet Du får i kalibreringen före och det värde Du får efter mätningen är mätarens ”drift”. Önskemålet är ju en så liten drift som möjligt, dvs 0 (noll).