Ljudeffektnivå

Ljudeffekt är den totala akustiska effekten som en ljudkälla sänder ut. Ljudeffekten är oberoende av avståndet till ljudkällan, vilket inte ljudnivån (ljudtrycksnivån) är. Står du på olika avstånd från en ljudkälla kommer du att höra ljudet (ljudnivån) olika starkt (eller svagt). Ljudtrycksnivå är ju något vi kan uppleva med vår hörsel, vilket ej är fallet med ljudeffektnivå. Alla ljudkällor har en karakteristisk ljudeffekt. Effekt anges normalt i enheten Watt [W].

ljudeffekt

Något som är bekant för de flesta av oss är rumstemperatur och värmeelement. Ett värmeelement har en viss värmeeffekt [W]. Samma värmeelement ger olika rumstemperatur [°C] i olika rum, vilket bland annat beror på att rummen har olika storlek, isolation, etc. En stereoanläggning med en viss ljudeffekt [W] som placeras i de olika rummen kommer att ge olika ljudnivå [dB] då de olika rummen har olika storlek, dämpning, etc.

Värmeeffekten skall här jämföras med ljudeffekten och temperaturen alltså med ljudnivån. Det är ju temperaturen du känner och normalt kan bedöma i ett rum och på samma sätt är det med ljudnivån. Så om vi sammanfattar det hela kort kan vi säga att temperatur och värmeeffekt inte har ett direkt samband vilket inte heller ljudnivå och ljudeffekt har.

Ljudeffektnivå

Definition av ljudeffekt:
ljudeffektekvation
Av ekvationen kan vi se att en fördubbling (2ggr) av ljudeffekten innebär en ökning av 3 dB (10 • log2)

Samband mellan ljudtryck och ljudeffekt

Den avgivna ljudeffektens fördelning i omgivningen runt ljudkällan kommer att avgöra vilken ljudtrycksnivå det blir på olika avstånd. Hur ljudet breder ut sig skiljer sig åt om ljudkällan står utomhus eller inomhus. Inomhus kommer lokalens akustiska kvalité att avgöra hur vi upplever ljudnivån från till exempel en maskin.

Tyvärr finns inte en enkel formel som gäller för alla fall. För mer information rekommenderas Arbetsmiljöverkets handbok ”Buller och bullerbekämpning” (Bengt Johansson, 2002). Ladda ner den från Arbetsmiljöverkets hemsida (pdf).

Praktisk användning av ljudeffektvärdet

Ljudeffekt är alltså ett objektivt sätt att beskriva hur mycket något låter oberoende av den miljö objektet befinner sig i och avstånd till mätpunkt. Det innebär att ljudeffekt är ett användbart värde när man ska jämföra utrustning eller maskiner med varandra eller då man önskar beräkna ljudnivån på ett visst avstånd från ljudkällan.

Enligt EU:s maskindirektiv ska en maskins ljudeffektnivå redovisas i bruksanvisningen om den ekvivalenta A-vägda ljudtrycksnivån överstiger 80 dB på 1m avstånd. Många maskiner har dock krav på sig att ha värdet för ljudeffekt angiven även när ljudnivån inte överstiger 80 dB(A). Andra anledningar för att ange ljudeffekt kan vara för att kunder kräver det eller helt enkelt i marknadsföringssyfte.

Ljudintensitet

För att kunna beskriva hur vi styrkemässigt uppfattar ett ljud använder vi ljudintensitet (I). Med ljudintensitet avses hur stor ljudeffekt, W, som passerar en viss area, A, vinkelrätt mot ljudvågens utbredningsriktning. Ljudintensiteten, har därför enheten effekt/ytenhet.

ljudintensitetsekvation medelvärde

Vi har tidigare sett att ljudtrycksnivå (decibel) har ett logaritmiskt samband. Följande matematiska ekvation beräknar ljudintensitetsnivå på samma sätt:

ljudintensitet

Ljudintensitetsnivån anger då alltså akustisk intensitet relaterad till ett internationellt standardiserat referensvärde.

För att mäta ljudintensitet krävs en s.k. ljudintensitetsmätare. För beskrivning av en sådan utrustning, se denna sida: https://www.faleco.se/ljudmatning/ljudintensitetmatare/

mätning av ljudeffekt

Mätning av ljudeffektnivå

Av ovanstående förklaring av ljudintensitet som effekt/ytenhet förstår vi att ljudeffekten kan vi erhålla genom att mäta ljudintensiteten över en bestämd yta (ytstorlek). Hur mätning och beräkning av ljudeffekt skall ske finns beskriven i ett antal internationella standarder. Mer om hur du kan mäta ljudeffekt hittar du på denna sida: https://www.faleco.se/ljudmatning/ljudeffekt/