Ljudeffektnivå

ljudeffektnivåLjudeffekt är den totala akustiska effekt som en ljudkälla sänder ut. Ljudeffekten är oberoende av avståndet till ljudkällan, vilket inte ljudnivån (ljudtrycksnivån) är. Ljudtrycksnivå är ju något vi kan uppleva med vår hörsel, vilket man ej kan göra med ljudeffektnivå.

Ljudeffekt-VärmeeffektEn jämförelse kan göras med att en värme-element med en viss värmeeffekt (ljudeffekt) ger olika rumstemperaturer (ljudnivå) beroende på bl.a rummets storlek. Värmeeffekten skall alltså jämföras med ljudeffekten och temperaturen med ljudnivån. Det är ju temperaturen du känner och normalt kan bedöma i ett rum och på samma sätt är det med ljudnivån.

Ljudeffektnivå

Ljudeffekt definieras av uttrycket:Av ekvationen kan vi se att en fördubbling (2ggr) av ljudeffekten innebär en ökning av 3dB (10 • log2)

Samband mellan ljudtryck och ljudeffekt

Ljudtrycksnivån på olika avstånd från en ljudkälla, baseras alltid på hur den avgivna ljudeffekten fördelas i omgivningen runt ljudkällan. Hur ljudet breder ut sig skiljer sig åt om ljudkällan står utomhus eller inomhus. Och hur vi upplever ljudnivån i en lokal där en maskin med en viss ljudeffekt står beror också på lokalens akustiska kvalite.

En enkel formel som gäller för alla fall finns inte utan för mer information rekommenderas Arbetsmiljöverkets handbok “Buller och bullerbekämpning” (Bengt Johansson, 2002). Den kan laddas ner som pdf från Arbetsmiljöverkets hemsida.

Praktisk användning av ljudeffektbegreppet

Ljudeffekt är användbart när man ska jämföra utrustning eller maskiner med varandra eller då man önskar beräkna ljudnivån på ett visst avstånd från ljudkällan.

Enligt EU’s maskindirektiv ska en maskins ljudeffektnivå redovisas i bruksanvisningen om den ekvivalenta A-vägda ljudtrycksnivån överstiger 85 dB på 1m avstånd. Många maskiner har dock krav på sig att ha ljudeffekten angiven även när ljudnivån inte överstiger 85 dB(A). Andra anledningar för att ange ljudeffekt kan vara för att kunder kräver det eller helt enkelt i marknadsföringssyfte.

Ljudintensitet

För att beskriva hur starkt ett ljud uppfattas kan man ange ljudintensitet, I. Med ljudintensitet avses hur stor ljudeffekt, W, som passerar en viss area, A, vinkelrätt mot ljudvågens utbredningsriktning. Ljudintensiteten, har därför enheten effekt/ytenhet.


På samma sätt som ljudtryck (enheten Pascal) och ljudtrycksnivå (decibel) har ett logaritmiskt samband beräknas ljudintensitetsnivå med följande matematiska ekvation:


Ljudintensitetsnivån anger då alltså akustisk intensitet relaterad till ett internationellt standardiserat referensvärde.

Mätning av ljudeffektnivå

För mätning av ljudeffekt behöver man i princip två eller flera mikrofoner för att få fram värden för att sedan kunna matematiskt beräkna ljudeffekten. Hur mätning och beräkning av ljudeffekt skall ske finns beskriven i ett antal internationella standarder. Det finns också speciella instrument, s.k ljudintensitetsanalysatorer som kan mäta ljudeffektnivån direkt, utan att gå omvägen över ljudtrycksnivå.