Vad är buller?

Vad är buller

Buller är helt enkelt ljud vi inte tycker om, dvs det vi uppfattar som störande ljud. Så olika människor kommer att ge olika svar på frågan ”vad är buller”. Inställningen till ljudkällan är alltså oftast mer betydelsefull än själva ljudnivån om vi uppfattar ljudet som störande eller ej. Detta dock under förutsättning att ljudnivån inte är så hög att det är direkt skadligt ljud för hörseln.

Men vad som är buller kan också variera med tiden. De flesta av oss anser ju att musik är ju något positivt. Om tillfället så att säga är det rätta. Vid fel tillfälle kan dock musik upplevas som oerhört störande. Till exempel när grannens musikanläggning går för fullt sent in på natten. Fågelkvitter är behagligt en sommarkväll. Men att bli väckt av fågelkvitter en mycket tidig morgon är inte lika trevligt.

Buller påverkas vi av

Vår hörsel är ett unikt och känsligt system. Buller och störande ljud i för höga nivåer kan ge tillfällig hörselnedsättning och vad värre är även ge permanenta hörselskador. Den tid vi exponeras för buller måste vara acceptabel. Därför är det viktigt att undersökning och övervakning sker av ljudnivån i vår arbetsmiljö. Buller påverkar oss inte bara negativt i form av trötthet, stress och koncentrationssvårigheter, utan kan även ge fysiska problem som högre blodtryck ⁽ * ⁾.

Buller, en världshälsofråga

Buller är den näst största miljöorsaken till hälsoproblem efter luftföroreningar i världen enligt Världshälsoorganisationen (WHO). Många människor upplever buller i sin närmiljö, på arbetsplatser och i bostäder, som ett av de mest störande, stressande och uttröttande inslagen i vårt samhälle. Effekterna av bullerexponering är även kostsamma för vår ekonomi, eftersom det till exempel leder till mindre produktiva arbetsdagar och högra belastning på vårt sjukvårdssystem.

Krav från myndigheter

Flera olika myndigheter är involverade i arbetet och ansvaret för bullerfrågor. (Vem gör vad i bullerfrågan naturvardsverket.se):

 • Naturvårdsverket har ansvaret för att samordna arbetet kring omgivningsbuller (buller utomhus).
 • Boverket har ansvar för vägledning om buller vid planering och byggande av bostäder.
 • Arbetsmiljöverket ansvarar för buller i arbetsmiljön.
 • Konsumentverket har ansvar för konsumentprodukter, till exempel leksaker och hushållsmaskiner.
 • Trafikverket ansvarar för att ljud och vibration beaktas vid planering av vägtrafik, järnväg, sjöfart och luftfart.
 • Transportstyrelsen utformar regler för järnväg, luftfart, sjöfart och vägtrafik.
 • Luftfartsverket ansvarar för flygplatser och flygtrafikledning.
 • Havs- och vattenmyndigheten ansvarar för havs- och vattenmiljön.
 • Sjöfartsverket hanterar sjöfartens säkerhet.
 • Försvarsinspektionen ansvarar för den operativa tillsynen av buller inom Försvarsmakten, Försvarets radioanstalt, Försvarets materielverk och Fortifikationsverket.
 • Folkhälsomyndigheten ger ut allmänna råd om buller inomhus och om höga ljudnivåer.

EU-kommissionen utfärdar direktiv och förordningar för medlemsstaterna om buller. WHO skriver till exempel forskningssammanställningar och riktvärden.

Arbetsmiljöbuller

störande ljud

Den tid vi spenderar på vårt arbete är ju betydande. Därför är nivån på den arbetsmiljö eller det industribuller vi vistas i under en normal arbetsvecka viktig.

Att tänka på för Dig som arbetsgivare:

 • Identifiera bullerkällor och minimera dessa så långt som det är praktiskt möjligt.
 • Undersök alternativa processer, utrustning och/eller arbetsmetoder som kan göra arbetet tystare. Gör tiden kortare när det förekommer buller.
 • Håll Dig uppdaterad om de senaste rekommendationerna och råden kring bullerbekämpning.
 • Gör bullermätningar för att avgöra hur bullernivåerna ligger i jämförelse med givna gränsvärden. Ligger nivåerna över gränsvärdena, upprätta en handlingsplan. Bullrets skadliga inverkan på de anställda måste minska.

Tips på åtgärder vid bullerproblem:

– identifiera vilka risker som finns
– identifiera vilka individer som exponeras för buller
– tillhandahåll hörselskydd som en första snabb åtgärd
– eliminera/reducera bullerkällan (som naturligtvis kan vara ett omfattande arbete)
– informera och utbilda de anställda om bullerproblematiken
– ordna hörselkontroll av personer i riskzonen
– använd mätutrustning för att hålla kontroll och övervaka bullret

Maskiner och apparater som avger buller

För att veta vad som gäller för tillverkare av apparater och maskiner, se sidan ”Maskinförordningen och maskindirektivet”.

Lagar och föreskrifter

Arbetsmiljöverkets bullerföreskrifter AFS 2005:16 ⁽ * ⁾ ger råd och anvisningar om hur du som arbetsgivare skall agera för att uppfylla de ställda kraven. Bullerfrågorna kräver att man arbetar förebyggande, regelbundet och långsiktigt. En bra ljudmiljö tar ofta tid att skapa. Har ni inte egna interna resurser för att arbeta med dessa frågor, ta in extern hjälp. Företagshälsovård eller konsulter inom området kan hjälpa till med mätningar, åtgärdsförslag och upprätta handlingsplaner. Det är dock alltid arbetsgivaren som är ansvarig för handlingsplanen.