Vad är buller?

Vad är bullerBuller är enkelt uttryck ljud vi inte tycker om, dvs det vi uppfattar som störande ljud. Så olika människor kommer att ge olika svar på frågan vad är buller. Inställningen till ljudkällan är alltså oftast mer betydelsefull än själva ljudnivån om vi uppfattar ljudet som störande eller ej. Detta dock under förutsättning att ljudnivån inte är så hög att det är direkt skadligt ljud för hörseln.

Men vad som är buller kan också variera med tiden. Musik kan upplevas som oerhört positivt vid en viss tidpunkt men som oerhört störande när grannens musikanläggning går för fullt sent in på natten. Fågelkvitter är behagligt en sommarkväll men inte lika trevligt att väckas av en mycket tidig morgon.

Hur vi påverkas av buller

Vår hörsel är ett unikt och känsligt system. Buller och ljud i för höga nivåer kan ge tillfällig hörselnedsättning och vad värre är även ge permanenta hörselskador. Det är därför viktigt att den arbetsmiljö vi vistas i undersöks och övervakas så att ljudnivåer och den tid man exponeras för buller är acceptabla. Buller påverkar oss inte bara negativt i form av trötthet, stress och koncentrationssvårigheter, utan kan även ge fysiska problem som högre blodtryck.

Arbetsmiljö buller

Den tid vi spenderar på vårt arbete är ju betydande och därför är nivån på den arbetsmiljö eller industribuller vi vistas i under en normal arbetsvecka betydande och oftast helt avgörande för den totala bullerexponering vi utsätts för.

Att tänka på för Dig som arbetsgivare:

  • Identifiera bullerkällor och minimera dessa så långt som det är praktiskt möjligt.
  • Undersök alternativa processer, utrustning och/eller arbetsmetoder som kan göra arbetet tystare eller om den tid buller förekommer kan göras kortare.
  • Håll Dig uppdatera om de senaste rekommendationerna och råden kring bullerbekämpning.
  • Gör arbetsmiljö bullermätningar för att kunna avgöra hur bullernivåerna ligger i jämförelse med givna gränsvärden.

Om bullermätningarna visar att värdena överstiger gällande gränsvärden skall en handlingsplan upprättas för att minska bullrets skadliga inverkan på de anställda.

Tips på åtgärder vid bullerproblem:

– identifiera vilka risker som finns och vilka individer som exponeras för buller
– tillhandahåll hörselskydd som en första snabb åtgärd
– eliminera/reducera bullerkällan (som naturligtvis kan vara ett omfattande arbete)
– informera och utbilda de anställda kring bullerproblematiken
– ordna hörselkontroll av personer i riskzonen
– använd mätutrustning för att hålla kontroll och monitorera bullret

Lagar och föreskrifter

Arbetsmiljöverket buller föreskrifter AFS 2005:16 ger råd och anvisningar om hur du som arbetsgivare skall agera för att uppfylla de ställda kraven. För en bra ljudmiljö krävs det att man arbetar förebyggande, regelbundet och långsiktigt med bullerfrågorna. Om kompetens inte finns inom företaget att ta fram en handlingsplan rekommenderas att ta hjälp av till exempel företagshälsovård eller andra konsulter inom området.