Bullerdirektiv – för utomhusmaskiner

bullerdirektiv

EU-kommissionen har tagit fram ”Bullerdirektiv för utomhusmaskiner” eftersom man har identifierat buller som ett av de mest akuta problemen i stadsbebyggelse över hela Europa. Maskinförordningen innehåller redan riktlinjer gällande bullernivåer för maskiner men bullerdirektivet (på engelska Outdoor Noise Directive) inriktar sig på bullernivåer från utomhusmaskiner. Utomhusmaskiner är de maskiner som används på byggarbetsplatser, parker och i trädgårdar. Men utrustning som är speciellt designad och konstruerad för militära, polisära och larmtjänst är exkluderade.

Maskin kontra bullerdirektiv

En svensk version av bullerdirektivet från år 2000 finnas att läsa här: EU_bullerdirektiv_2000 (pdf). En revidering av direktivet skedde år 2005, för att se ändringarna, ladda ner: revidering_EU_bullerdirektiv_2005 (pdf). Vill du själv undersöka EU:s hemsida avseende ”bullerdirektiv”, se: https://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=sv

Under ”Bilaga 1” i direktivet finns en förteckning över de 57 typer av utomhusprodukter som ingår i bullerdirektivet. Nästan alla typer av dessa utomhusprodukter faller också inom tillämpningsområdet för maskindirektivet. EU-kommissionen har därför undersökt om man skulle slå ihop de två direktiven till ett men kom fram till att de bör förbli separata direktiv. Bullerdirektivet fokuserar mer på de övergripande miljöeffekterna medan maskindirektivet fokuserar mer på operatörens arbetssäkerhet.

Ljudeffektnivå

Av de utomhusprodukter som finns med i bullerdirektivet har 22 st bullergränser med högst tillåtna ljudeffektsnivå, se bullerdirektiv ovan (artikel 12 sida 6). För dessa utrustningar skall tillverkaren ange den garanterade ljudeffektnivån. Det är till exempel handhållna betongspett och mejselhammare, schaktmaskiner, grävmaskiner, väghyvlar och gräsklippare.

ljudeffekt

När det gäller mätmetod av ljudeffektnivån har det skett en revidering i november 2023 av det ursprungliga bullerdirektivet. Se, ”om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/14/EG vad gäller metoder för mätning av luftburet buller från utrustning som är avsedd att användas utomhus.” Man refererar här till standarden ISO 3744:2010 – Bestämning av ljudeffektnivåer och ljudenerginivåer för bullerkällor med användning av ljudtryck. Standarden finns att köpa på SIS webbsida, se här.

För mer om ljudeffekt, se sidan ”Ljudeffektnivå”.

Bullermärkning

För de utrustningar som inte har ett krav att hålla sig under en viss ljudeffektnivå skall dock ändå ha en bullermärkning, dvs en uppgift om den garanterade ljudeffektnivån. Det gäller till exempel olika varianter av sågar, häckklippare, lövuppsamlare, pålningsutrustning och sophämtningsfordon, se ”EU_bullerdirektiv_2000” ovan (artikel 13 sida 8).