Tågbuller

Tågbuller är den näst största källan till omgivningsbuller i Europa. Enligt beräkningar från ”EU ”Mobility and Transport” blir minst 19 miljoner människor utsatta för bullernivåer över 55 dB (A) . Buller och vibrationer är särskilt stora problem för människor som bor några hundra meter ifrån järnvägar. I storstadsområden är vägtrafiken väldigt dominerade. Medan på landsbygden blir tågbuller i jämförelse mer betydande även om vägtrafiken fortfarande är det som skapar mest buller för flest antal människor, enligt European Environment Agency’s publikation ”Sweden noise fact sheet 2021”.

Tågbuller särskilt stor för godstransporter

tågbuller

Generellt sett så kan man tala om tre olika källor av tågbuller. Nämligen motorljud, rulljud från hjul och bromsar samt aerodynamiskt ljud. Motorbuller är mest relevant vid låga hastigheter (upp till ca 30 km/h), rulljud över ca 30 km/h och aerodynamiskt ljud blir störst över ca 200 km/h. Det ljud som ställer till med de högsta bullerproblemen med dagens tåg är dock rulljud.

Rulljud berör både person- och godstransporter. Men bullerproblematiken är särskilt stor för godstransporter. Det har att göra med att godsvagnar i de flesta fall har bromsar av typen blockbroms där ett gjutjärnsblock trycker direkt mot hjulet. Vid inbromsning ruggas hjulens löpyta upp, vilket innebär ett ökat slitage. Med tiden blir hjulens löpyta mer och mer slitna. Detta leder till att ett obehagligt rullningsbuller uppstår av hjulets kontakt med räls. Naturligtvis kan även tågets motorbuller, signaler, inbromsningar, slammer och annat kan störa omgivningen.

Dämpa tågbuller

Några sätt att dämpa järnvägsbuller:

1) Minska rullbuller

För att åtgärda järnvägsbuller från rulljud tog EU redan 2008 fram riktlinjer kallat ”Åtgärder för att minska järnvägsbuller från befintliga fordon”. Man inriktade sig på att godsvagnar skall vara utrustade med tystare bromsblock. Dagens bromsblock av gjutjärn vill man skall ersättas av bromsblock i kompositmaterial. Förutom att ett sådant byte av bromsblock kräver en avsevärd investering har man dock upptäckt att kompositbromsblock fungerar sämre i vinterklimat.

2) Tänka rätt från början

Naturvårdsverket har tagit fram en tillsynsvägledning kallad ”Vägledning och riktvärden för buller från vägar och järnvägar vid nybyggnation av infrastruktur”. Syftet är att ”Alla som planerar eller bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd ska vidta försiktighetsmått, skyddsåtgärder och begränsningar som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att buller från verksamheten medför olägenhet för människors hälsa”

Den enskilda individen som utsätt för tågbuller kan också vidta åtgärder som till exempel:

  • att plantera täta häckar, buskar och träd på sin trädgård eller yta hjälper till att absorbera ljud, enl. rapport ”Vegetation och ljudmiljö” (SLU/Josefin Henriksson 2015)
  • sätta upp någon form av bullerplank/bullerskärm
  • installera nya bättre ljudisolerande fönster
    alternativt:
  • skaffa in ljudisolerade gardiner.

3) Bulleråtgärder – ett nationellt projekt

Trafikverket kan göra utredningar på plats och i vissa fall genomföra förbättringsåtgärder på och kring fastigheter, se ”Bulleråtgärder längs väg och järnväg”.

Tågbuller påverkas av omgivande miljö och väder 

Ljudnivåerna från buller varierar även beroende på den omgivande miljön. Till exempel tillåter öppna landskap att buller färdas längre än ett kuperat eller träd och skogbeväxt landskap. Frost gör att marken blir hård vilket innebär att ljudabsorptionen inte lika bra som när marken är mjuk och gräsbevuxen.